Informaţii

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice: click aici
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

 • pentru numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice click aici

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: click aici;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

 • pentru sursele financiare click aici
 • pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 click aici
 • pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 click aici
 • pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 click aici
 • pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 click aici
 • pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 click aici
 • pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 click aici
 • pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 click aici
 • pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 click aici
 • pentru bilantul la data de 31.12.2012 click aici
 • pentru bilantul la data de 31.12.2013 click aici
 • pentru bilantul la data de 31.12.2014 click aici
 • pentru bilantul la data de 31.12.2015 click aici
 • pentru bilantul la data de 31.12.2016 click aici
 • pentru bilantul la data de 31.12.2017 click aici
 • pentru bilantul la data de 31.12.2018 click aici

f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public: click aici
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt prevazute în art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public si anume:

 • Reclamatia - care se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;
 • Plângerea - care se depune la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice, în conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

j) tarife pentru analizele de laborator: click aici

k) cerere tip:

 • cerere pentru analizarea probei/probelor de sol - persoane fizice: click aici
 • cerere pentru analizarea probei/probelor de sol - persoane juridice: click aici
 • cerere pentru aviz privind încadrarea terenurilor în clase de calitate (P.U.Z., P.U.G., Scoatere definitiva sau temporara din circuitul agricol, Redare în circuitul agricol, Schimbarea categoriei de folosinta) - persoane fizice: click aici
 • cerere pentru aviz privind încadrarea terenurilor în clase de calitate (P.U.Z., P.U.G., Scoatere definitiva sau temporara din circuitul agricol, Redare în circuitul agricol, Schimbarea categoriei de folosinta) - persoane juridice: click aici
 • cerere pentru studiu pedologic privind recalcularea notei/notelor de favorabilitate - persoane fizice: click aici
 • cerere pentru studiu pedologic privind recalcularea notei/notelor de favorabilitate - persoane juridice: click aici
 • cerere pentru studiu pedologic privind recalcularea potentialului agricol - persoane fizice: click aici
 • cerere pentru studiu pedologic privind recalcularea potentialului agricol - persoane juridice: click aici
 • cerere pentru studiu pedologic si agrochimic pentru amenajamente pastorale: click aici
 • cerere pentru studiu pedologic si agrochimic pentru infiintarea diferitelor plantatii - persoane fizice: click aici
 • cerere pentru studiu pedologic si agrochimic pentru infiintarea diferitelor plantatii - persoane juridice: click aici
 • cerere pentru studiu agrochimic - persoane fizice: click aici
 • cerere pentru studiu agrochimic - persoane juridice: click aici

l) Documente necesare eliberarii avizelor pentru planuri urbanistice zonale (P.U.Z.), planuri urbanistice generale (P.U.G.), scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor, redarea terenurilor in circuitul agricol, schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole:

 • cererea beneficiarului, insotita de actul de identitate
 • certificat de inregistrare si certificat constatator de la registrul comertului sau actul in baza caruia isi desfasoara activitatea, in copie, in cazul beneficiarului persoana juridica;
 • actul de proprietate sau alt act de detinere a terenului valabil incheiat;
 • extrasul de carte funciara pentru informare insotit de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
 • certificatul de urbanism, insotit de planul de incadrare in zona;
 • memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitii; 

m) model contract: click aici

n) declaratii de avere si interese:
 • Director: ing. Lukács Zsombor - 2015
 • Director: ing. Lukács Zsombor - 2016
 • Director: ing. Lukacs Zsombor - 2017 (declaratie de avere)
 • Director: ing. Lukacs Zsombor - 2017 (declaratie de interese)
 • Director: ing. Lukacs Zsombor - 2018 (declaratie de avere)
 • Director: ing. Lukacs Zsombor - 2018 (declaratie de interese)
o) pentru venituri salariale conf. L 153/2017: click aici
p) pentru statul de functii in format docx: click aici