Activitate

Activitățile Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice - Harghita:

 • elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice pentru Sistemului naţional de monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură;
 • participarea reprezentanţilor OSPA la întrunirea organismelor internaţionale de specialitate;
 • realizarea şi reactualizarea periodică a Sistemelor judeţene de date;
 • studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative şi la nivel de deţinător;
 • studii pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulaţiei juridice a acestora;
 • studii pedologice şi bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploataţii, obţinerea creditului ipotecar;
 • documentaţii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
 • studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru determinarea efectelor economice şi ecologice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru terenurile degradate;
 • studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
 • studii de impact şi ale bilanţului de mediu pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, potrivit prevederilor legale;
 • studii de specialitate privind poluarea solului;
 • studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente;
 • studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • analizarea şi eliberarea avizului pentru documentaţiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole;
 • studii pedologice pentru silvicultură;
 • studii de specialitate pentru agricultura ecologica;
 • studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;
 • studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole, silvice şi piscicole şi alte amenajări agrosilvice;
 • studii şi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului şi altele, solicitate de autorităţile centrale pentru mediu, agricultură, finanţe, industrie şi comerţ, transporturi, dezvoltare şi prognoza, etc. 
 • studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
 • studii agropedologice privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
 • studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole;
 • analize de sol, plantă, îngrăşăminte, reziduuri de pesticide din sol şi plantă;
 • analize privind calitatea produselor agricole, în raport cu calitatea solurilor, a apei de irigat, a feritilizării şi tratamentelor fitosanitare;
 • cercetări ştiinţifice, inclusiv în câmpurile experimentale proprii şi parcele de referinţă, testări sau verificări de produse şi tehnologii de producţie pentru agricultură, direct sau în colaborare;
 • servicii de consultanţă şi extensie;
 • supravegherea şi controlul privind respectarea legilor cu privire la protecţia solului;
 • supravegherea şi controlul modului de aplicare şi respectare a reglementărilor privind utilizarea îngrăşămintelor;
 • alte analize care privesc solul, plantele, apa de irigat, îngrăşămintele şi amendamentele;
 • îndeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul fondului funciar;